Welcome at Back to Black, we ship every Tuesday and Thursday. Free shipping above €40 in The Netherlands.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor consumenten

Hier staan de Algemene Voorwaarden van Back to Black weergegeven. Deze zijn van toepassing als u bij ons via de webshop producten koopt.

Artikel 1. Contact Back to Black V.O.F.

Back to Black is gevestigd op de Weteringstraat 48, 1017 SP te Amsterdam.
Het KvK-nummer is 58881441 en het BTW-nummer is NL853221790B01.

U kunt contact met ons opnemen per mail: info@backtoblackcoffee.nl of u kunt ons bellen op +31611194870.

Artikel 2. Overeenkomst

Via onze webshop zijn te koop koffiebonen van Back to Black en gerelateerde koffieproducten. Een bestelling voor deze producten kunt u plaatsen via onze webshop.

Artikel 3. Prijzen

De prijs van een product staat in de webshop aangegeven. De rekent u af via de online betaalservice.

Artikel 4. Levering

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5. Retourneren

a. U mag volgens de wet koop op afstand producten altijd binnen 14 dagen, nadat u het heeft ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@backtoblackcoffee.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

b. Op de koffiebonen geldt een uitzondering, aangezien dit product tot etenswaren behoort. In dit geval heeft u geen bedenktijd.

c. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt behouden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of U het product wilt houden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. U recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Artikel 8. Klachten

Bij een klacht kunt een email sturen naar info@backtoblackcoffee.nl. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven). Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9. Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten dis het Nederlands recht van toepassing. Het  geschil zal worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij een ander rechter bevoegd is op grond van dwingend rechtelijke regels van het geschil kennis te nemen.

Algemene Voorwaarden Back to Black voor ondernemers

Hier staan de Algemene Voorwaarden van Back to Black V.O.F. weergegeven.

Back to Black V.O.F is gevestigd op de Weteringstraat 48, 1017 SP te Amsterdam.
Het KvK-nummer is 58881441 en het BTW-nummer is NL853221790B01.

U kunt contact met ons opnemen per mail: info@backtoblackcoffee.nl of u kunt ons bellen op +31611194870.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen gebruikt met de daaronder bedoelde betekenis, tenzij anders aangegeven.

Opdrachtnemer

Back to Black V.O.F.

Opdrachtgever  

De vrager of ontvanger van een product of dienst van Back to Black V.O.F.

Producten

Door Back to Black V.O.F. geroosterde koffiebonen en gerelateerde koffieproducten.

Overeenkomst

De aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 2. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.backtoblackcoffee.nl

b. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet, waarbij in overleg wordt gepleegd om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

c. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

De opdracht komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de schriftelijke overeenkomst terug ontvangt.

Artikel 4. Aanbieding

a. Alle aanbiedingen, kortingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

b. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

c. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

d. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens e.d. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 5. Prijs

a. De prijzen in genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

b. Opdrachtnemer mag een stijging van onvoorziene en de kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 6. Betaling

a. Betaling moet binnen twee weken na factuurdatum plaatsvinden. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren.

b. Indien de opdrachtgever de factuur niet op tijd betaald is hij van rechtswege in verzuim.

c. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is

wederpartij direct wettelijke handelsrente aan gebruiker verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

d. De volledige vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7. Duur overeenkomst

De opdrachtgever en opdrachtnemer gaan overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Uitvoering

a. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

c. Als opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

d. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.

e. Als opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.

Artikel 9: (Prijs)wijziging

a. Indien wijzigingen bij de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering, zal dit in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats vinden.

b. Gebruiker mag een stijging van de kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan wederpartij doorberekenen. Opdrachtnemer zal hiervan vooraf een schriftelijke notificatie doorgeven aan opdrachtgever.

c. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht weigeren indien dit gevolg kan hebben voor kwalitatief of kwantitatief opzicht voor de opdracht.

d. Door wijzigen van de opdracht kan de termijn van uitvoering veranderen.

e. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

a. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. Dit geldt tevens indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst door ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

c. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

d. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

e. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

Artikel 11. Tussentijdse opzegging.

a. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

b. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrije over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12: Levering, leveringstermijnen en risico-overgang

a. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

b. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering, te weten het moment van aanbieding aan de opdrachtgever.

c. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze, doch voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

d. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de opdrachtgever te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij, voor zover er geen sprake is van een fatale termijn, dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever de opdrachtnemer in staat moet stellen de zaken te leveren.

e. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

f. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

g. De opdrachtnemer is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 13. Eigendomsbehoud

a. Alles dat opdrachtnemer levert, blijft eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

b. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendoms- rechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 14. Klachten

a. Klachten moet opdrachtgever binnen een week na levering schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

b. Als opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op

c. Als opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling

d. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

e. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.

f. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15. Garanties

a. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

b. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 16. Schade en aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtnemer.

b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

d. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

e. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

f. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 17 – Overmacht

a. Opdrachtnemer en opdrachtgever hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

c. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

d. Als opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

a. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook  wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

b. De rechten op de in het vorige lid genoemde zaken blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of aan de opdrachtnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 19. Geheimhouding

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

b. Opdrachtnemer zal de informatie die door opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

c. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan kan dit niet leiden tot schadevergoeding.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien een opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 21. Geschillen

a. In het geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in eerste instantie deze proberen op te lossen met behulp van een door partijen gezamenlijk uitgekozen bemiddelingspersoon binnen een termijn van drie weken.

b. Bij onmogelijkheid een geschil op te lossen door bemiddeling, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij een ander rechter bevoegd is op grond van dwingendrechtelijke regels van het geschil kennis te nemen.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Language